Cây có ánh sáng yếu

Cây được bán trong chậu của người trồng trừ khi có quy định khác