Của Sansevieria,
Xương rồng,
  & Succulents

Cây được bán trong chậu của người trồng trừ khi có quy định khác